Анотація досвіду


Тема досвіду: "Розвиток творчих здібностей  учнів засобами ІКТ на уроках географії".

Актуальність досвіду:Головна функція  навчання полягає в тому, що воно є засобом спілкування, самовираження особистості.
     Активні методи навчання зміщують акцент з процесу передачі знань у бік засвоєння, і саме учень стає головною фігурою на уроці, навчальний процес відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх учнів,прияє глибокому засвоєнню навчального матеріалу та виробленню компетентностей. Звернення до сучасних методів, а саме ІКТ, створює умови для вправляння «бути особистістю» (спробувати себе в різних соціальних ролях, навчитися аналізувати та оцінювати себе й оточуючий світ).
Метою досвіду є формування інформаційної компетентності через використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках географії.
Реалізація мети досягається вирішенням наступних задач:
- активізація пізнавальної діяльності учнів, що досягається шляхом використання ІКТ на уроках географії;
- забезпечення високого рівня знань випускників, уміння самостійно набувати і застосовувати їх на практиці;
- розвиток кожного учня як творчої особистості, здатної до практичної та дослідницької діяльності;
- розвиток критичного мислення;
- формування в учнів цілісної картини світу.
Фундаментом  досвіду є опора на активне використання комп’ютерів та мультимедіа, що забезпечують формування здібностей роботи з інформацією, дослідницьких навичок, умінь приймати оптимальне рішення, розвивають комунікативні здібності та  дозволяють отримати дитині стільки інформації, скільки вона потребує.
Принципами впровадження електронних засобів у процесі вивчення географії:
· демократизація змісту
· гуманізація
· диференціація та індивідуалізація
· науковість ,цілісність і системний виклад змісту ,доступність ,інтеграція.
Об’єкт дослідження: навчально-виховний процес з географії.
Предмет дослідження: зміст, принципи, методи та форми розвитку творчих здібностей учнів у навчанні географії засобами ІКТ.
Інноваційні  форми організації урочної діяльності:
· Розробка проектів, інформаційних повідомлень (Microsoft office Publisher)
· Опрацювання джерел інформації
· Складання схем, таблиць, online -кросвордів, online-тестів,вікторин
· Створення презентацій
Комп’ютерні технології сприяють:
· засвоєнню і учнем, і учителем нових важливих знань, умінь, навичок;
· самоосвіті й самовдосконаленню особистості учня й учителя;
· ідеально підходять для вивчення й викладання географії;
· можуть використовуватися у всіх видах урочної і позаурочної діяльності.
Новизна
Новизна ІКТ технологій  полягає  в високому рівні уваги і зацікавленості  учнів до
навчання ,активному використанні накопичених знань та умінь учнів, у різноманітті
самостійних видів робіт, які надають можливість учневі доходити до істини самостійно.Використання у роботі власного блогу "Світ навколо нас"
Умови результативності:
Раціональний відбір навчального матеріалу, науковий підхід до викладання .
Урахування індивідуальних особливостей учнів.
Очікуваний результат від реалізації досвіду: використання ІКТ на уроках географії сприяло зростанню достатнього та високого рівнів навчальних досягнень учнів. Анкетування учнів 5-10 класу показало, що більшість учнів із задоволенням виконують творчі завдання із застосуванням ІКТ. 
Висновок:
Використання ІКТ на уроках географії має позитивні наслідки, тому що формується інформаційна компетентність, реалізується особистісно-зорієнтований підхід,розвиваються навички комп’ютерної грамотності.

Ці технології розвивають не тільки учнів, а й учителя, роблять його роботу приємною, успішною, результативною, полегшують працю, забезпечують професійне зростання та самовдосконалення.
Немає коментарів:

Дописати коментар